TworzymyGłos Regionu

Nabór na stanowisko

główny księgowy / bibliotekarz

Poniedziałek, 17 lutego 2020 o 21:18, aktualizacja Wtorek, 08 marca 2022 o 10:35, autor: 0 1334
Nabór na stanowisko

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnieo głasza nabór na stanowisko: GŁÓWNY KSIĘGOWY/Bibliotekarz. Jakie kandydat musi spełnić wymagania niezbędne? Jaki jest zakres zadań na stanowisku? Jakie dokumenty należy złożyć? 

Wymagania niezbędne kandydata:

posiadanie obywatelstwa polskiego

pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1458 ze zm.).

znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.

Spełnienie jednego z poniższych warunków:

ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,

posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów,

posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Wymagania dodatkowe:

Doświadczenie w pracy księgowego w jednostce sektora finansów publicznych.

Posiadanie umiejętności przygotowywania danych statystycznych, tworzenie prognoz, zestawień, planów, w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia.

Komunikatywność w kontaktach służbowych.

Sumienność, rzetelność, kreatywność i samodzielność w poszukiwaniu rozwiązań bieżących spraw.

Gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji

Znajomość:

zagadnień rachunkowości budżetowej,

przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,

przepisów samorządowych,

przepisów podatkowych i płacowych, przepisów ZUS oraz sprawozdawczości GUS,

przepisów z zakresu o ochronie danych osobowych i o dostępie do informacji publicznej

znajomość obsługi programów komputerowych, w tym: finansowo- księgowych płacowych

Dodatkowym atutem będzie co najmniej 3-miesięczny staż w pracy w instytucji kultury

na podobnym stanowisku oraz doświadczenie w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych.

Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych.

Prowadzenie rozliczeń z ZUS, US z tytułu VAT oraz innych.

Naliczanie i rozliczanie czasu pracy oraz wynagrodzeń, zgodnie z zapisami umów i rachunków, prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej.

Sprawy związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy.

Prowadzenie akt osobowych pracowników jednostki oraz sporządzenie dokumentów z zakresu prawa pracy i spraw pracowniczych.

Opracowywanie regulaminów określających prawa i obowiązki pracowników, sporządzanie pism, raportów, deklaracji i sprawozdań dla instytucji publicznych: ZUS, GUS, urząd skarbowy.

Prowadzenie spraw związanych z planowaniem budżetu w zakresie zatrudnienia i płac.

Przygotowywanie i składanie deklaracji, zgłoszeń i innych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora jednostki.

Opracowywanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola ich wykonania.

Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej.

Przestrzeganie przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnic ustawowo chronionych.

Nadzorowanie prawidłowego stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów.

Przygotowanie i rozliczenie inwentaryzacji.

Zapewnienie terminowego ściągania należności.

Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej przepisami prawa.

Odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową jednostki.

Prowadzenie rejestru dokumentów w obrębie prowadzonych spraw.

Podstawowa obsługa czytelnika.

Warunki pracy:

0,5 etatu (20 godzin tygodniowo). Zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony. Stanowisko pracy zlokalizowane będzie w 4 osobowym pomieszczeniu biurowym w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnie. Pomieszczenie pracy oświetlone jest światłem dziennym i elektrycznym. Praca siedząca. Pomieszczenie wyposażone jest w sprzęt biurowy.

Wymagane dokumenty:

CV i list motywacyjny – muszą być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji,

Oświadczenia: oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie kandydata o niekaralności, oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego, kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie, kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu), inne: kopie zaświadczeń, dyplomów, certyfikatów itp.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 26.02.2020r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem kandydata, adresem do korespondencji i numerem telefony kontaktowego oraz z dopiskiem ”Konkurs na stanowisko Główny księgowy/bibliotekarz” osobiście w GBP Lipno w godzinach pracy biblioteki lub listownie na adres: Gminna Biblioteka publiczna w Lipnie, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 64-111 Lipno (decyduje data wpływu do GBP Lipno). Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Gminna Biblioteka Publiczna informuje:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 64-111 Lipno, reprezentowana przez Dyrektora.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: ochronadanychosobowych24@gmail.com.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu i zawarcia umowy o pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lipnie.

Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, w związku z art. 6 ust. 1 lit. C RODO, a w pozostałem zakresie Pani/Pana zgody.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas określony w przepisach o archiwizacji.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (w odniesieniu do tych danych, które są przetwarzane wyłącznie na podstawie Pani/Pana zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

(Źródło: Gmina Lipno) 

-------------------------------------------

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, warto zajrzeć na stronę naszego partnera tj.  Kancelaria Prawo Pracy

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

avatar

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA


Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock